1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Miljø-mismanagement i 27 år

Udgivet 7. juni 2013

Det dominerende og langvarige problem i dansk miljøpolitik er, at myndighederne i snart 30 år har forudsat, at den såkaldte minimumslov (Justus von Liebig, 1855) kan anvendes ved udformning af strategien for forbedring af vandmiljøet. Men dette er langt fra tilfældet.

 Poul og vand

Minimumsloven, der udtrykker, at plantevæksten (algerne) begrænses af det næringsstof, der er mindst af i forhold til behovet, gælder i kontrollerede laboratorieforsøg med en veldefineret planteart og et veldefineret næringskrav. Men i vandmiljøet findes mange forskellige arter med vidt forskellige næringskrav. Endvidere er der stor interaktion mellem fødenettet og forholdene i vandmiljøet, når det drejer sig om fuld skala, hvorimod dette ikke er tilfældet i laboratorie-skala. Derfor er det en katastrofal fejl at overføre teorien fra minimumsloven til vandområderne og hele det marine økosystem.


Forkert prioritering
Fejltagelsen har betydet, at myndighederne har prioriteret dansk vandmiljøindsats forkert i 27 år. Fejlen er så basal, at den griber ind i næsten alle tiltag, der vedrører vandmiljøet - inklusive vandplaner og randzoner.

 For eksempel har Miljøministeriet i alt for høj grad set stort på fosforudledningen fra by-/husspildevand op gennem slutningen af 1900-tallet i den tro, at bare, man kunne begrænse landbrugets kvælstof, kunne man også begrænse algevæksten og dermed iltsvind fra rådnende alger.

Men denne teori indeholder to afgørende fejl: 

1)     Man kan ikke begrænse algevækst med afkortning af kvælstofforsyning. Økosystemet skaffer sig nemlig kompenserende kvælstof fra atmosfæren. Kommer forholdet mellem kvælstof og fosfor væsentligt under vægtforholdet 7:1 ("Redfield-forholdet"),  fremmes livsbetingelserne for kvælstoffikserende cyanobakterier (blågrønalger), der bringer kvælstof fra atmosfæren til vandmiljøet, men samtidig fører til et dårligere vandmiljø, fordi de ikke indgår i fødekæden, men rådner (iltsvind).

 2)     Når myndighederne søger at begrænse kvælstofudledningen, hvor de definerer kvælstofbegrænsning, betyder det, at N:P-forholdet sænkes netop der, hvor det i forvejen er for lavt. Herved gribes uheldigt ind i hele vandsystemets fødenet, fordi lavt N:P-forhold (meget P i forhold til N) fremmer små-cellede (P-elskende) hurtigt-voksende alger uden værdi i fødekæden (dvs. forrådnelse, iltsvind). Derimod fremmer højere N:P-forhold (meget N i forhold til P) de stor-cellede (N-elskende) langsomt-voksende og proteinrige alger med stor værdi for fødekæden (dvs. fortsætter videre i fødekæden). Et sundt vandmiljø forudsætter således, at N:P-forholdet stabiliseres inden for den såkaldte Redfield-zone, der er et bånd omkring vægtforholdet 7:1. 

Forkert strategi
Miljøministeriets mangeårige fejlræsonnement har ført til groteske initiativer, idet myndighederne har forsøgt (og stadig forsøger) at tackle overforsyningen af fosfor med begrænsning af kvælstof. Dette har selvfølgelig ikke givet de ønskede resultater, men medført milliardomkostninger for samfundet og betydelige ødelæggelser af landbrugsproduktionen. 

Miljøministeriet kæmper forgæves mod økosystemet
N:P-forholdets og Redfield-båndets betydning illustreres i figuren, der viser vandets bevægelse ned gennem vandsystemet og den tilhørende "normal"-udvikling i N- og P-koncentrationerne og dermed N:P-forholdet.

Graf Redfield

Når afstrømningsvandet i vandløbene (figurens øvre del) tilføres relativt mest fosfor (P) fra spildevand, sænkes N:P-forholdet, så det i kystvandene (til højre i figuren) når ned under "Redfield Comfort Zone". I de kystnære vande denitrificeres N, så N:P-forholdet sænkes yderligere (figurens "sydøstlige" område). Herefter tager mineraliseringen og sedimentationen af fosfor (P) fart og bringer N:P-forholdet op i "Redfield Comfort Zone", når vandet strømmer ud til det åbne hav. Økosystemet bringer så at sige balancen i retning af Redfield-forholdet. 

Men den danske miljøstrategi går i den modsatte retning: Hvor N:P-forholdet er under ca. 7:1 (gælder i stort set alle danske fjorde og kystvande), betegnes området som "kvælstofbegrænset", og strategien går ud på yderligere begrænsning af N-udledningen, hvilket vil sænke N:P-forholdet. Strategien gør altså det omvendte af økosystemets naturlige regulering ved at tvinge N:P-forholdet nedad (længere væk fra "Redfield Comfort Zone"). Det fører både til dårligere vandmiljø og til en evig kamp mod økosystemet - i realiteten en nutidig udgave af "Danaidernes Kar". 

Forkert medicin i overdosering
Dansk miljøpolitik befinder sig midt en skandale, som kun vokser, som tiden går, hvis den fortsat ignoreres. Miljøministeriet kan naturligvis ikke "overmande" økosystemets funktion med naive N-begrænsninger, der i bedste fald er virkningsløse - i værste fald forringer vandmiljøet,  fordi N:P-forholdet bringes længere væk fra "Redfield Comfort Zone".

 Miljøministeriet har simpelt hen ordineret en forkert medicin i 27 år. Og da den naturligvis ikke hjalp, satte man doseringen op i vandmiljøplan efter vandmiljøplan og nu igen i vandplanerne.

Kun én virkning er sikker: Fødevareproduktionen, beskæftigelsen, landbrugserhvervet og samfundsøkonomien rammes knusende hårdt.

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen