1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Fokus på fosfor kan spare 90% på miljøindsatsen

Udgivet 27. oktober 2011

Ved at fokusere på udledningen af fosfor, frem for kvælstof, kan Danmark spare 90 procent på miljøindsatsen for Østersøen og Kattegat.

Spildevandsudløb

I Sverige, hvor man har en lignende diskussion om vandmiljøet som i Danmark, går debatten også på fordelingen af ansvaret mellem hovednæringsstofferne kvælstof og fosfor. Professor Lars Hå-kanson og dr. Andreas C. Bryhn fra Uppsala Universitet har netop afsluttet et større forskningsprojekt, hvor de har undersøgt, hvorledes man på en realistisk måde kan begrænse eutrofieringen i Østersøsystemet - herunder Kattegat. Deres løsningsmodel koster i størrelsesordenen 10 % af prisen for  den officielle strategi, som landene omkring Østersøen har vedtaget i HELCOM-samarbejdet (Helsingfors-Kommissionen).

 Formålet med deres arbejde var netop at fremme en realistisk strategi for bekæmpelse af marin eutrofiering i det nordøstlige Europa.  De anvendte data fra Kattegat til at illustrere de grundlæggende principper og processer i forbindelse med næringsstoftransporten i vandet. Ved hjælp af en proces-baseret massebalance-model, CoastMab, kvantificerede de næringstransporten til, inden for, og fra Kattegat-systemet.


 Kattegat domineres af Østersøen

 Håkanson og Bryhn gennemregnede flere scenarier med henblik på at mindske eutrofieringen i Kattegat. Den langt mest dominerende næringstransport til det bioproduktive overfladevand i Kattegat kommer fra syd (altså fra selve Østersøen), hvilket burde være indlysende blot ved at sammenligne oplandet til Østersøen, herunder Estland, Letland, Litauen, Polen, dele af Rusland, Hviderusland, Tyskland, Finland og Sverige i forhold til det relativt lille opland i Sydvestsverige og dele af Danmark med afløb direkte til Kattegat. De dominerende dybe vandstrømme kommer fra nord (Skagerrak). 

 

 Realisme nødvendig

For at en strategi kan betegnes som realistisk skal den kunne forenes med nogle indlysende prakti-ske forudsætninger: For eksempel er det jo ikke realistisk at fjerne alle menneskeskabte fosfor- eller kvælstof-udledninger.  I de lande, hvor der allerede er gennemført betydelige næringsstofreduktioner, som har kostet kæmpestore investeringer, vil det blive dyrere og dyrere at reducere de sidste tons.

 

Den optimale løsning

I det "optimale" scenario, som dette forskningsprojekt peger på, reduceres fosfor med omkring 10.000 tons/år, og indgrebet vil samtidig sænke kvælstof-koncentrationen i Østersøen med 10 %.  

Omkostningerne til denne "optimale" strategi anslås til mellem 200 og 420 mio. euro om året, hvis der fokuseres på de mest omkostningseffektive fosfor-reduktioner i forbindelse med de mest forurenede fjorde og kystnære områder.  For at opnå størst mulig omkostningseffektivitet, vil det i praksis betyde, at hovedparten af udgifterne skal gå til opgradering storbyernes rensningsanlæg i Estland, Letland, Litauen, Polen samt andre tidligere østbloklande.  Og der er muligheder nok: HELCOM vurderede i 2007, at avanceret spildevandsbehandling kun dækker 34% af befolkningen i Estland og Polen, 18% af befolkningen i Letland og Litauen og overhovedet ikke findes i Tjekkiet, Rusland og Hviderusland. Heroverfor står Sverige, Finland, Tyskland og Danmark med dækning på hhv. 86, 80, 85 og 81%.

Da Helcom har vurderet, at en opgradering af spildevandsbehandlingen i de tidligere østbloklande vil begrænse fosforudledningen med 12.400 tons/år, er det realistisk at gennemføre en begrænsning på 10.000 tons pr. år, som den "optimale strategi foreslår. Omvendt er det usikkert at reducere kvælstofudledningerne til Østersøen, da enhver reduktion kompenseres af kvælstoffikserende cyanobakterier. Nogle forskere finder ligefrem, at der er en "risiko" ved at begrænse kvælstof på grund af cyanobakteriernes negative miljøeffekt, fordi de ikke indgår i fødekæden og undertiden er giftige. Selv om kvælstoffiksering endnu kun spiller en mindre rolle for Kattegats vedkommende, er vi tæt på grænsen for cyanobakteriernes reelle aktivitet. Der har således været et stigende antal forekomster i den periode, hvor de danske kvælstofudledninger er blevet halveret.

 

Kattegat kan hjælpes fra Baltikum

En strategi, hvor fosforudledningerne reduceres med 3.180 tons/år til Finske Bugt, 550 tons/år til Rigabugten og 5.000 tons/år til Østersøen mellem Åland og de danske stræder (og ingen reduktio-ner overhovedet til Det botniske Hav og Den botniske Bugt) er vurderet til den mest effektive fremgangsmåde til at begrænse eutrofieringen i Kattegat. Denne strategi vurderes at bringe eutrofieringstilstanden for Østersøen inklusive Kattegat på niveau med forholdene omkring 1900-1920, inden de store forandringer i næringsstoftilførslerne fandt sted mellem 1920 og 1980.

 

Østersølandene (HELCOM) har valgt den dyreste strategi

Derimod vil omkostningerne ved at opnå reduktioner på ca. 15.000 tons fosfor og ca.133.000 tons kvælstof om året i henhold til HELCOM-strategien ("Baltic Sea Action Plan"), som blev vedtaget af Østersølandene i november 2007, være 3.300 mio. euro om året.  Det vil sige en årlig merudgift på ca. 2.900 mio. euro i forhold til den "optimale" strategi, der anbefales i dette arbejde.  HEL-COM-strategien er altså omkring 10 gange så kostbar som den "optimale" strategi.

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen, Bæredygtigt Landbrug

pvs@detstorebedrag.dk