1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Nyheder

 • Miljø-mismanagement i 27 år

  07.06.2013

  Det dominerende og langvarige problem i dansk miljøpolitik er, at myndighederne i snart 30 år har forudsat, at den såkaldte minimumslov (Justus von...
  (læs mere)

 • Miljøskandalen har overlevet tre årtier

  22.05.2013

  Rapporten fra Natur og Landbrugskommissionen har fået den forvirrende titel ”Natur og Landbrug – en ny start”. I betragtning af, at natur og landbr...
  (læs mere)

 • Grænseværdien for Nitrat-N er 11,3 mg/l

  23.04.2012

  I Danmark har langt de fleste vandløbet indhold af nitrat, der ligger markant under grænseværdien udstukket af EU - kun et fåtal af danske vandløb...
  (læs mere)

 • Danske forskere er afhængige af politikerne

  16.04.2012

  ”Det er ikke rimeligt at fortsætte dette illusionsnummer. Regeringen bør i stedet overveje at nedsætte et lille udvalg af danske og udenlandske for...
  (læs mere)

 • Dansk vandmiljøforskning gennem 25 år: Topstyring og...

  16.04.2012

  Man vinder ikke en konflikt med økosystemet - heller ikke, hvis vi fortsætter i endnu 25 år. Strategien er udsigtsløs! Uanset hvor mange, der er en...
  (læs mere)

 • Kvælstof, fosfor og ålegræs - ny dagsorden på vej

  02.04.2012

  Når den danske miljøstrategi specielt sigter imod at begrænse N og dermed sænke N/P-forholdet netop der, hvor det i forvejen er problematisk lavt, ...
  (læs mere)

 • Kvælstof i vandløb er et gammelt stridsemne

  14.03.2012

  Oceaner af danske målinger viser, at baggrundsudsivningen fra naturarealer er stort set sammenlignelig med udsivningen fra veldrænede, dyrkede area...
  (læs mere)

 • Vismænd havde ikke belæg for kvælstof-udtalelser

  07.03.2012

  Alle tallene vedrørende kvælstof og miljø i "Økonomi og miljø 2012" er hentet direkte fra rapporter fra Dansk Center for Miljø og Energi.
  (læs mere)

 • Kvælstofindholdet i danske vandløb uændret siden 1992

  29.02.2012

  Selv om dansk landbrug har mere end halveret udledningen af kvælstof til vandmiljøet, så har kvælstofkoncentrationen i vandmiljøet ikke ændret sig ...
  (læs mere)

 • Signalforvirring og papegøjesnak

  01.03.2012

  Poul Vejby-Sørensen mener at vi i Danmark har en miljøpolitik, der ikke passer til virkeligheden.
  (læs mere)

 • Danmark tvinges til at fjerne fosfor fra vaskemidler

  27.02.2012

  Fra juni 2013 skal EU-landene reducere fosforindholdet per vask i en vaskemaskine til 0,5 gram per vask. En lang række lande har vasket uden fosfat...
  (læs mere)

 • David Schindler fortæller om eutrofiering

  22.02.2012

  Professor i økologi ved Alberta University, Edmonton, mener ikke man kan løse problemer med eutrofiering ved at begrænse kvælstof i vandmiljøet.
  (læs mere)

 • En miljøskandales anatomi

  10.02.2012

  Gennem årene har den forkerte, men ”hellige” strategi medført groteske krav for langt over 100 mia. kr
  (læs mere)

 • Dansk vandmiljøpolitik: En supertanker på kollission...

  27.01.2012

  Imens FN opfordrer til at udvide fødevareproduktionen i hele verden, er Danmark i færd med at tage 500.000 hektar ud af produktion.
  (læs mere)

 • Vandplanerne er en katastrofe i slowmotion

  16.01.2012

  Ny viden underbygger, at vandplanerne er en katastrofe i slow motion
  (læs mere)

 • Vender DMU/DCEs Laurentius-ligning forkert?

  19.12.2011

  Poul Vejby-Sørensen påviste allerede i 1980'erne, at Laurentius-ligningen ikke kan bruges som bevis for, at kvælstofudledning hindrer udbredelsen a...
  (læs mere)

 • DCE sår tvivl om ålegræs som indikator i vandmiljøet

  09.12.2011

  DCE kan ikke se sammenfald imellem udviklingen i udbredelsen af ålegræs og mængden af kvælstof i vandmiljøet. Det skriver DCE i den nye NOVANA-rapp...
  (læs mere)

 • Vandplaner vil sænke kvælstofniveau i fjordene til u...

  28.11.2011

  Tidligere seniorforsker ved DHI Flemming Møhlenberg mener, at man med Vandmiljøplanerne prøver at sænke kvælstofniveauet i fjordene til under det t...
  (læs mere)

 • Fokus på fosfor kan spare 90% på miljøindsatsen

  27.10.2011

  Ved at fokusere på udledningen af fosfor, frem for kvælstof, kan Danmark spare 90 procent på miljøindsatsen for Østersøen og Kattegat.
  (læs mere)