1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Baggrund og fakta

Kvælstofindhold i danske vandløb 1970-2010 (tal fra Naturstyrelsen)

Kvælstofmålinger fra "Vådområder til kvælstoffjernelse"

Macroalgae and phytoplankton as indicators of ecological status of Danish coastal waters

Eutrophication of the Seas along Sweden´s West Coast

NOVANA-rapporten fra DCE om vandmiljøets tilstand som PDF-fil

Forskelle på regler i Tyskland og Danmark ved Helge Lorenzen

25 års forfejlede vandmiljøplaner. Vagn Lundsteen

Hvor kommer N fra? Ved Flemming Møhlenberg

Det store bedrag - intro til kampagnen

Bæredygtigt Landbrugs 6-punktsplan - klik her

Vandmiljøplanerne - En tidslinje

Europakommissionens kvælstofrapport 2011

Dansk referat af Europa-Kommissionens kvælstofrapport 2011

International rapport 2008:Kvælstofbegrænsning hjælper ikke på eutrofiering

Dansk referat af International kvælstofrapport 2008

Eutrophication of Swedish Seas - international rapport om kvælstofs rolle i Sverige

Forskere: Kvælstofbegrænsning giver blågrønalger gode vækstbetingelser i Østersøen

Historik og tal fra Hovedstadens rensningsanlæg Lynetten

Link til Lynettens hjemmeside

Link til den svenske forsker Daniel Hanssons hjemmeside

Link til David Rehlings artikel om vandmiljøplanernes tilblivelse "Når havet dør"

Grafer og illustrationer

Grafer for ilt, fosfor og kvælstofindhold i danske farvande1-3

Grafer for ilt, fosfor og kvælstofindhold i danske farvande 2-3

Grafer for ilt, fosfor og kvælstofindhold i danske farvande 3-3

Mindre kvælstof i vandet giver mindre ålegræs

Manipulation af kvælstofmængden skader miljøet

Iltindholdet i fjordene falder, når kvælstofniveauet falder

Danmarkskort over områder med fiskedød i 1981 

Links til artikler med relevans for Vandmiljøplanerne

Palle Graversgaard  (S), biolog. "Kvælstof skader ikke vandløb"

Alt for store mængder kviksølv og medicin ryger ud i Øresund - www.Ing.dk

Urenset spildevand forurener landbruget - www.baeredygtigtlandbrug.dk

Gode råd til hospitalerne - rens vand for med. rester og spar penge - www.ing.dk

Hospitalerne lukker store mængder gift ud uden tilladelse - www.ing.dk

Kommunerne får svært ved at spore forureningskilder - www.ing.dk