1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Danske forskere er afhængige af politikerne

Udgivet 16. april 2012

”Det er ikke rimeligt at fortsætte dette illusionsnummer. Regeringen bør i stedet overveje at nedsætte et lille udvalg af danske og udenlandske forskere, der kan planlægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige og derved skåner samfundet for fejlinvesteringer i milliardklassen.” Det var udmeldingen fra Jørgen Røjel i 1987 - situationen er den samme i 2012.

 13

"Det er en beklagelig udvikling, der kan få alvorlige følger for folkestyret. Når videnskabsmænd blander politik ind i deres forskning, mister forskningen samtidig sin frihed, fordi forskerne bliver afhængige af politikerne."

Så barsk og kontant var udmeldingen fra en lang række internationale anerkendte miljøforskere, som for 25 år siden skulle evaluere kvaliteten af dansk miljøforskning blandt andet på Centret for Jordøkologi. De udenlandske forskere skulle redgøre for Folketinget om, hvorvidt kvaliteten af dansk forskning var så god, at den kunne bruges, når der skulle træffes politiske beslutninger.

"Vi tvivler på at Center for Jordøkologi i sin nuværende form kan bidrage væsentligt til anvendt forskning. Ja, rent ud sagt, så føler vi, at centret ikke lever op til dansk forskningsstandard. Forskerne tilføjede, at for det andet må man være mere opmærksom på behovet for at sikre, at alle målinger er pålidelige.

"Uden en pålidelig og kvalitetsbestemt sikkerhed i datakvaliteten, er der ikke megen troværdighed i de konklusioner, som er baseret herpå", var budskabet fra forskerne.

Dette kan man læse i bogen Fra Anarki til Hysteri - Dansk Miljøpolitik 1960-1990, hvor modstandsmanden Jørgen Røjel for alvor går i rette med den såkaldte NPO-redegørelse fra 1985, som senere førte til den 1. Vandmiljøplan fra 1987.


Makværk

Da NPO-redegørelsen, som gjorte landbruget til den store skurk, når vi taler om udledning af kvælstof og fosfor så dagens lys, var der ikke en eneste politiker eller embedsmand i Miljøstyrelsen, Miljøministeriet eller Landbrugsministeriet, der offentligt tog afstand fra at blåstemple dette makværk.

Der var heller ingen som pegede på, at de fire landbrugssagkyndige i styringsgruppen havde nedlagt protest mod redegørelsens hovedpunkter, som vedrørte påstanden om landbrugets forurening med kvælstofgødning. I dagbladene var der heller ikke den store diskussion, fordi redegørelse var mere end svær at få fat i for menigmanden, skriver Jørgen Røjel.

Milliardklassen

Men Jørgen Røjel var ikke bange for at sige sin mening om NPO-redegørelsen og han skrev i Jyllands Posten.

"Det er ikke rimeligt at fortsætte dette illusionsnummer. Regeringen bør i stedet overveje at nedsætte et lille udvalg af danske og udenlandske forskere, der kan planlægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige og derved skåner samfundet for fejlinvesteringer i milliardklassen."

Uhyggelig dyr

En af forskerne i det store panel, professor Lambertus Lijklema, skrev i Weekendavisen i 1989, at det kun er en lille del af belastningen med næringssalte, der bliver påvirket af Vandmiljøplanen. "Virkningerne vil blive uhyre beskedne, men planen til gængæld uhyggelig dyr.

"Det er meget farligt at tage beslutninger, som koster samfundet mange penge, men som er virkningsløst, skrev professoren".

  Forhastede konklusioner

Den norske professor John S. Gray skrev i samme avis, at beslutningen er forhastet og ud af trit med videnskabelig forskning. Dette koster det danske samfund milliarder af kroner, men man kan ikke forvente at forholdene i Kattegat bliver bedre af den grund, fordi de meste kommer fra andre lande.

Gale budskab

Ifølge Jørgen Røjel, var det NPO-redegørelsens gale budskab som han udtrykker det, der kom til at danne grundlag for den danske miljøpolitik, som i de seneste 25-år har medført fejlinvesteringer og økonomiske tab i milliardklassen.

Det var oprindeligt Miljøstyrelsen der i 1985 nedsatte en styringsgruppe, der skulle stå for udarbejdelsen af NPO-rapporten. Styringsgruppen sammensætning viste klart, at landbrugets interesser blev under repræsenteret. Fra Landbrugsministeriet deltog fire medlemmer, mens Miljøstyrelsen havde ikke færre end 14 medlemmer, hvoraf den ene også var formand.

Tre redegørelser

Efter at styringsgruppen havde arbejdet i to år, kunne Jens Kampmann, som var dir. i Miljøstyrelsen præsentere nogle områder, som var egnede for den daværende miljøminister at arbejde videre med.

Tre redegørelser, der vedrører nitrat i drikkevandet og grundvandet, iltsvind, fiskedød og ikke mindst den store belastning og af kvælstof, fosfor og andre organiske stoffer fra landbruget i de danske fjorde dannede grundlaget for NPO-redegørelsen.

Hjørnestenen

"Det er fantastisk at tænke sig, at der var en forskningsenhed af så lav videnskabelig karat, der blev sat til at foretage de afgørende beregninger over kvælstofbalancen, som var hjørnestenen i NPO-rapporten."

Ifølge Jørgen Røjel var der ingen af de tre redegørelser, som opfyldte de mest elementære krav til videnskabelige undersøgelser. Det er derfor karakteristisk, at NPO-redegørelsen ikke blev publiceret i udenlandske fagtidsskrifter, skriver Jørn Røjel blandt andet i bogen Fra Anarki til Hysteri.

Af Justinus Johannesen, journalist, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk