1986

1986

TV-optagelser af jomfruhummere, der er døde som følge af iltsvind, fra Gilleleje den 6. oktober fører til en TV-debat den 19. oktober mellem direktøren for Danmarks Naturfredningsforening og fiskeriministeren.

Debatten medfører, at Folketinget den 18. november gennemfører en stor vandmiljødebat.

1987

1987

Fortsat iltsvind fremskyndede nye indgreb, og Folketinget vedtog den første vandmiljøplan (VMP I).

Udledningen af fosfor fra spildevand skulle reduceres med 80%, og kvælstof - også fra landbrugets marker – skulle reduceres med 50%.

Landbruget skal skære 130.000 tons af kvælstofudledningen.

1991

1991

Da man vurderede, at nedskæringen på de 130.000 t ikke som planlagt kunne nås inden 1993, blev indsatsen strammet op i form af ”Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget”.

1995-96

1995-96

Kvælstofudvaskningen i landbruget var kun reduceret med mindre end halvdelen af det planlagte.

Industri og byer havde nået deres mål.

1998

1998

For at nå målene for landbrugets kvælstof blev kravene atter skærpet med ”Vandmiljøplan II” (VMP II).

Det betød skærpede begrænsninger i anvendelsen af kvælstofgødning, krav om mere kvælstoffattigt foder, skovrejsning, mere økologisk landbrug og flere våde enge.

2000

2000

En midtvejsevaluering af vandmiljøplanerne viste et mærkbart fald i udvaskningen af kvælstof.

Denne udvikling er fortsat. Målinger i 86 danske vandløb 1989-2004 viste, at der i 72 af dem er sket et markant fald i kvælstoftabet fra markerne og transporten af kvælstof gennem vandløbene ud til havet: I gennemsnit var faldet ca. en tredjedel.

2004

2004

Med ”Vandmiljøplan III” (VMP III) blev der endnu en gang skåret i udledningen af kvælstof og nu også fosfor fra markerne.

Planens målsætning, som skal være opnået i 2015, er en 13% reduktion i kvælstofudvaskningen i forhold til 2003, en halvering af fosforoverskuddet i forhold til overskuddet i 2001/02 og etablering af 50.000 ha nye randzoner til reduktion af fosforudledningen til vandløb og søer.

2009

2009

Med ”Grøn Vækst” planens vandmiljødel blev der stillet krav om yderligere nedbringelse af udledningerne på 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor inden 2015.

Danmark skulle inddeles i 23 vandoplande med hver sin individuelle vandplan.

Miljø-mismanagement i 27 år

07.06.2013

Det dominerende og langvarige problem i dansk miljøpolitik er, at myndighederne i snart 30 år har forudsat, at den såkaldte minimumslov (Justus von Liebig, 1855) kan anvendes ved udformning af strategien for forbedring af vandmiljøet. Men dette er langt fra tilfældet.

 Poul og vand

Minimumsloven, der udtrykker, at plantevæksten (algerne) begrænses af det næringsstof, der er mindst af i forhold til behovet, gælder i kontrollerede laboratorieforsøg med en veldefineret planteart og et veldefineret næringskrav. Men i vandmiljøet findes mange forskellige arter med vidt forskellige næringskrav. Endvidere er der stor interaktion mellem fødenettet og forholdene i vandmiljøet, når det drejer sig om fuld skala, hvorimod dette ikke er tilfældet i laboratorie-skala. Derfor er det en katastrofal fejl at overføre teorien fra minimumsloven til vandområderne og hele det marine økosystem.

(læs mere)

Miljøskandalen har overlevet tre årtier

22.05.2013

Rapporten fra Natur og Landbrugskommissionen har fået den forvirrende titel ”Natur og Landbrug – en ny start”. I betragtning af, at natur og landbrug har levet side om side i hundreder af år, hvor landbruget har været en væsentlig bedre naturforvalter end myndighederne, havde det været mere rammende at kalde værket ”Natur og Landbrug – i fortsat sameksistens”. Selv om rapporten indeholder mange gode tanker og analyser, så er den ramt af især én stor, diskvalificerende fejl.

 Vandmiljø maj 2013

En af rapportens bærende søjler, der handler om vandmiljø, hviler på forkerte præmisser, hvilket gør store dele af rapporten ubrugelig. Det er nemlig med rapporter som med huse: "Selv den fineste bygning har tvivlsom værdi, hvis den står på et elendigt fundament". Mere herom under "Hovedproblemet".

(læs mere)

Grænseværdien for Nitrat-N er 11,3 mg/l

23.04.2012

I Danmark har langt de fleste vandløbet indhold af nitrat, der ligger markant under grænseværdien udstukket af EU - kun et fåtal af danske vandløb ligger over.

GrafVAgn

 Når man gennemlæser danske eksperters utallige rapporter om det danske vandmiljø, så er det meget uklart, hvilket niveau for kvælstof i vandløbene Naturstyrelsen og eksperterne egentlig mener man skal opnå i Danmark. Men klart er det, at jo lavere tallet kan blive, desto bedre mener Naturstyrelsen, at naturen har det. Og det selvom målingerne viser, at vandløb, der ikke er påvirket af landbrug, flere steder har et naturligt indhold af Nitrat - N på mere end 10 mg per liter. Sådan forholder det sig ikke hos vore kolleger i Tyskland og Holland.Grænseværdien for Nitrat i drikkevand og i vandløb er på 50 mg nitrat per liter og 11,3 mg/l når der måles i Nitrat - N. I de omfattende målinger fra danske vandløb, som Bæredygtigt Landbrug har lagt frem for Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg, ligger det gennemsnitlige indhold på ca. 4,5 mg Nitrat - N per liter - eller 19,13 mg nitrat per liter. I Danmark har langt de fleste vandløb altså et indhold af nitrat, der ligger markant under grænseværdien udstukket af EU - kun et fåtal af danske vandløb ligger over.

(læs mere)

Danske forskere er afhængige af politikerne

16.04.2012

”Det er ikke rimeligt at fortsætte dette illusionsnummer. Regeringen bør i stedet overveje at nedsætte et lille udvalg af danske og udenlandske forskere, der kan planlægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige og derved skåner samfundet for fejlinvesteringer i milliardklassen.” Det var udmeldingen fra Jørgen Røjel i 1987 - situationen er den samme i 2012.

 13

"Det er en beklagelig udvikling, der kan få alvorlige følger for folkestyret. Når videnskabsmænd blander politik ind i deres forskning, mister forskningen samtidig sin frihed, fordi forskerne bliver afhængige af politikerne."

Så barsk og kontant var udmeldingen fra en lang række internationale anerkendte miljøforskere, som for 25 år siden skulle evaluere kvaliteten af dansk miljøforskning blandt andet på Centret for Jordøkologi. De udenlandske forskere skulle redgøre for Folketinget om, hvorvidt kvaliteten af dansk forskning var så god, at den kunne bruges, når der skulle træffes politiske beslutninger.

"Vi tvivler på at Center for Jordøkologi i sin nuværende form kan bidrage væsentligt til anvendt forskning. Ja, rent ud sagt, så føler vi, at centret ikke lever op til dansk forskningsstandard. Forskerne tilføjede, at for det andet må man være mere opmærksom på behovet for at sikre, at alle målinger er pålidelige.

"Uden en pålidelig og kvalitetsbestemt sikkerhed i datakvaliteten, er der ikke megen troværdighed i de konklusioner, som er baseret herpå", var budskabet fra forskerne.

Dette kan man læse i bogen Fra Anarki til Hysteri - Dansk Miljøpolitik 1960-1990, hvor modstandsmanden Jørgen Røjel for alvor går i rette med den såkaldte NPO-redegørelse fra 1985, som senere førte til den 1. Vandmiljøplan fra 1987.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

1
Et justismord fylder 25 år - Intro til kampagnen

Forside målinger

Dr. David Schindler fortæller om fuldskalaforsøg med kvælstof og fosfor i canadiske søer

 

Urenset spildevand
Danmark tvunget til at fjerne fosfor fra rengøringsmidler

Error parsing XSLT file: \xslt\uTube/chromeless.player.xslt

Fosfor er årsag til blå-grønalger - ikke kvælstof

Error parsing XSLT file: \xslt\uTube/chromeless.player.xslt

Dr. David Schindler fortæller om eutrofiering

Error parsing XSLT file: \xslt\uTube/chromeless.player.xslt

Naturen fjerner selv overskud af kvælstof

 Dansk N-strategi holder ikke vand

Vandløb300

Lynetten dræbte hummerne
Lynetten_Pressefoto2_300_130 Kvælstoffrit vand farligt for hunde

Labrador300-130

Se fosfor-, ilt- og kvælstofudviklingen her
Grafbillede300_130

Palle Nielsen: Iltsvindet er ikke forsvundet
Landbrug_300_130 

Vil du høre mere?

Vi opdaterer løbende og sender dig gerne en besked. Udfyld dit navn og email og vi vender tilbage så snart der er nyt.